การประชุม กกต.ท้องถิ่น และ ผอ.กต.ท้องถิ่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเถอเมือง จังหวัดระยอง  

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งเทศบาล เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่และอำนาจของเทศบาล