การประชุม กกต.ท้องถิ่น และ ผอ.กต.ท้องถิ่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเถอเมือง จังหวัดระยอง