- การบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

- เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

- เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นราชการครูทางการศึกษาและการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวน เงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (การเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่)

- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

- พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

- เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการ และอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการกระทรวงการศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑

- เรื่องแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

- เรื่อง หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

- เรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุผลพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

- หนังสือสั่งการยืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่าย(เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก)

- หนังสือสั่งการยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การอนุโลมใช้กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕และหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่)