- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

- กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒

- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖

- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๒๖

- ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหาร

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓

- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๓

- ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ.๒๕๕๒

- ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔

- ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการตั้งสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการท้องถิ่นผู้ถูกสั่งพักราชการ(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยราชการบริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๔๗)

- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขอองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เสขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๙

- ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖

คู่มือ

- คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่

- กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

การยื่นทรัพย์สิน ปปช

- บัญชีรายการทรัพย์สิน

- แบบยื่นรายการทรัพย์สินต่อ ปปช

แนวทางปฏิบัติการจัดงาน

- เรื่อง ซักซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เรื่อง ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

- แนวทางการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

- แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์

- แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

- แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาอปท.

- แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการกทม.กับขรก.อบจ

- แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลการ

- แนวทางการรับโอนทหาร ตำรวจ

พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา

- พ.ร.ฎ.ให้ใช้พ.ร.บ.เลือกตั้งส.ท้องถิ่นฯ พ.ศ. ๒๕๔๖

- พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

- พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ พ.ศ.๒๕๔๕

- พ.ร.บ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท. ๒๕๔๒

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

- พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

- พ.ร.บ.คกก.การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๐

- พ.ร.บ.ความผิดชอบทางละเมิด ๒๕๓๙

- พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

- พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (๔) ๒๕๔๗

- พ.ร.บ.เทศบาล (ฉ.๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

- พ.ร.บ.เทศบาล(ฉ.ที่๑๑)ราชกิจจา

- พ.ร.บ.เทศบาลฉบับที่ ๑๒

- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

- พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒๕๒๒ (ยกเลิก)

- พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๐

- พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ (ยกเลิก)

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- พ.ร.บ.ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ๒๕๔๒

- พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

- พรฎ.ยุบสภา ๕๖

- พรบ. เทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ ๒๕๕๒

- พรบ. ปปช.

- พรบ.กฎอัยการศึก

- พรบ.กระทำผิดคอมพิวเตอร์

- พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น

- พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุน

- พรบ.บำเหน็จบำนาญ

- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล

- พรบ.เลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นฉบับ ๓

- พรบเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นฉบับ ๒

- พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

..........................................................................................

- กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

- ตารางผู้มีอำนาจพิจารณาการลา

- ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

- ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔