เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมานาน บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป ดังนั้นเพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม

และเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการ สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จากเดิมที่เป็นทั้ง ผู้จัดการงานบุคคลของฝ่ายบริหาร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม และผู้จัดโครงสร้างส่วนราชการให้เป็นเพียงผู้จัดการงานบุคคลของฝ่ายบริหาร โดยมิให้ซ้ำซ้อนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส่วนบทบาทในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจากเดิมที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน ให้เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และมิให้ซ้ำซ้อนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปรับปรุงระบบตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญให้จําแนกตามกลุ่มลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอํานาจ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดดําเนินการมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้