อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศ สมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือบรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือเรียกว่า กลุ่ม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)

          อาหารเป็นปัจจัยจำเป็นและสำคัญมากที่สุดในการดำรงชีวิต อาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และมีภูมิต้านโรค อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงจะต้องเป็นอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ มีความสมดุลของสารอาหาร รวมทั้งสะอาดและปลอดภัย จากสถิติทางระบาดวิทยาพบว่าประชากรไทยมีอัตราการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม
          การให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องอาหาร รวมทั้งหลักการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ทำให้สามารถป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สุขภาพแข็งแรงโดยไม่มีโรคแทรกซ้อนได้