อาหารเป็นปัจจัยจำเป็นและสำคัญมากที่สุดในการดำรงชีวิต อาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และมีภูมิต้านโรค อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงจะต้องเป็นอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ มีความสมดุลของสารอาหาร รวมทั้งสะอาดและปลอดภัย จากสถิติทางระบาดวิทยาพบว่าประชากรไทยมีอัตราการเกิดโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดผิดปกติโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม
          การให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องอาหาร รวมทั้งหลักการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ทำให้สามารถป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สุขภาพแข็งแรงโดยไม่มีโรคแทรกซ้อนได้