งานห่มผ้าพระเจดีกลางน้ำ

เจดีย์กลางน้ำ
ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง และเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพนับถือมาก ราวกลางเดือน 12 ของทุกปี
ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เช้าของวันลอยกระทง ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากจะมีงานประเพณีทอดกฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ
นอกจากนั้นจะมี งานลอย กระทง แข่งเรือยาวประเพณีห่มผ้าเจดีย์นั้น ผ้าที่จะนำมาห่มต้องเป็นผ้าสีแดง มีความยาว 6 เมตร
ใช้คน 2 คนปีน ขึ้นไปห่มส่วนบนของเจดีย์ บริเวณรอบๆเจดีย์มีการปลูกป่าสน ทำให้ร่มรื่นสวยงามจึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของชาวเมืองใน เวลาว่างอีกด้วยปัจจุบันเทศบาลนครระยองได้ทำการบูรณะพระเจดีย์และ บริเวณรอบองค์ อย่าง สวยงาม
สร้างสะพานคอนกรีตให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมป่าชายเลนอีกด้วย