วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลนครระยองและหน่วยงานอื่นๆ
จัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง จัดขึ้นทุกปี ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม