หอชมวิว

 

 

เทศบาลนครระยอง กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน และบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน )ร่วมกันจัดสร้าง
หอชมวิว ทรงสามเหลี่ยม 11 ชั้น บันได 99 ขั้น กว้าง 8 เมตร ความสูง 22.10 เมตร และสะพานชมทัศนียภาพ
ยาว 400 เมตร ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและประวัติศาสตร์ สัมผัสกับธรรมชาติและทรัพยากรป่าชายเลน
อย่างใกล้ชิด และพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว