พิมพ์
หมวดหลัก: ท่องเที่ยวระยอง
หมวด: แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครระยอง
ฮิต: 2381
 
หอพระพุทธอังคีรส
หอพระพุทธอังคีรส
  ในการดำริสร้างพระประจำเมืองระยองขึ้นนั้น เนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดโดย นายดำรง สุนทรศารทูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดระยองไม่มีพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดไว้เป็นที่ เคารพสักการะเป็นส่วนรวมเลย เมื่อถึงคราวที่จะประกอบพิธีเป็นสำคัญ เช่น รัฐพิธี งานเทศกาลประจำปี ฯลฯ ก็คงใช้แต่พระพุทธรูป
ที่มีอยู่ซึ่งจะต้องยืมจากวัดต่างๆมาประกอบพิธีดังกล่าว หากได้มีการสร้างขึ้นโดยให้ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมสร้าง ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ร่วมแห่งกุศลจิตของมวลพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระยองดี ยิ่งขึ้นจึงได้นำความดำรินี้ขึ้นหารือในที่ประชุมสงฆ์
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ ว่าควรจัดสร้างพระพุทธรูปประจำเมืองขึ้นโดยจำลองแบบพระพุทธสิหิงค์ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทธไธสวรรค์ทิพยอาสน์ขนาดเท่าองค์จริง แต่สร้างด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ หน้าตักกว้าง 65 เซนติเมตร 1 องค์ กับสร้างด้วยองค์สัมฤทธิ์ขนาดเล็กกว่าองค์จริง หน้าตักกว้าง 48 เซนติเมตร อีก 1 องค์จังหวัดจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ซึ่งก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างได้ตามความประสงค์ นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า พิธีการหล่อพระพุทธรูปประจำเมืองระยอง ได้กระทำขึ้นในสมัย นายดำรง สุนทรสารทูล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธีหล่อ คือ ฯพณฯ นายถวิล สุนทรศารทูล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(ท่านผู้นี้เคยดำรง ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เมื่อ พ.ศ. 2486) ได้จัดพิธีขึ้นที่สวนศรีเมือง เมื่อวันที่ 17-18 เมษายน พ.ศ.2508 เวลา 20.53 น. กับ 45 วินาที หลังจากกระทำพิธีหล่อเสร็จแล้ว ได้นำไปตกแต่งให้
เรียบร้อยที่กรมศิลปากร เมื่อช่างกรมศิลปากรตกแต่งเสร็จ ก่อนมีพิธีอัญเชิญเข้าสู่เมืองระยองเป็นระยะเวลาที่วัดบวรนิเวศวิหารได้ทำ พิธีพุทธาภิเษกพระราชทาน ภ.ร.ป. ที่ได้จัดสร้างขึ้น จึงได้ขอเข้าร่วมพิธีพุทธ ภิเษกที่วัดบวรนิเวศฯด้วย
 
  ครั้นถึงกำหนดจึงได้อัญเชิญเข้าสู่เมืองระยอง ซึ่งได้จัดพิธีรับเสด็จกันอย่างมโหฬารมีการจัดซุ้มต้อนรับขบวนแห่ของอำเภอ
ต่างๆ นำไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดป่าประดู่ เพื่อกระทำพิธีพุทธาภิเษกและ เบิกพระเนตรอีกครั้ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2508 ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2509 ซึ่งเรียกงานนี้เป็นพิเศษว่า งานฉลองวันขึ้นปีใหม่และสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ประจำจังหวัดระยอง การหล่อองค์พระ สิ้นค่าใช้จ่าย 101,187.50 บาท ต่อมาคณะกรรมการได้ปรึกษา หารือกันและมีความเห็นสมควรกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชทรงขนานนามให้เพื่อเป็น สิริมงคล  ซึ่งพระองค์ได้ทรงอนุเคราะห์และถวายพระนามว่า    "พระพุทธอังคีรส สิหิงคปฏิมาบรมโลกนาถ ระยองประชาราษฎ์ บรมบพิต" อันมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าซึ่งมีรัศมีซ่านออกจากพระกาย   เป็นราชาแห่งธรรม มีลักษณะลีลาเพียงดังราชสีห์เป็นที่พึ่งของโลก และเป็นมิ่งขวัญที่เคารพบูชาแห่งชาวระยอง นับว่าปราถนาของ พุทธศาสนิกชนชาวระยองตามมโนรถทุกประการ