ศาลหลักเมือง
ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง เดิมเป็นศาลไม้ ต่อมาได้รับ การปฏิสังขรณ์เป็นอาคารก่ออิฐ
ลักษณะอาคารเป็น ศาลเจ้าจีน ตัวหลักเมืองเดิมอยู่หน้าศาล ต่อมามีการสร้าง
เสาหลักเมืองใหม่ และสร้างมณฑปจตุรมุข ครอบเมื่อปี  พ.ศ . ๒๕๓๕ มีงาน
สมโภชในช่วง เทศกาลสงกรานต์