เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540
---------------------------------------------------------

โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองระยอง โดยรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองระยอง และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1    เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540”

ข้อ 2    เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองระยอง เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลเมืองระยอง แล้ว 7 วัน

ข้อ 3    นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิก เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมสัตว์ซึ่งเป็นเหตุรำคาญและอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน พุทธศักราช 2485
บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4    ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแล เอาใจใส่ บำรุง ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองระยอง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้

ข้อ 5    ให้เทศบาลเมืองระยอง เป็นเขตการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้
(1)    ช้าง
(2)    ม้า
(3)    โค
(4)    กระบือ
(5)    สุกร
(6)    แพะ
(7)    แกะ
(8)    กวาง
(9)    ห่าน
(10)    เป็ด
(11)    ไก่
(12)    สุนัข
(13)    แมว
(14)    งู
(15)    จระเข้
(16)    กบ
(17)    ตะพาบน้ำ
ให้ นายกเทศมนตรีเมืองระยอง มีอำนาจกำหนดประเภทและชนิดของสัตว์ที่ต้องควบคุม การเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลเมืองระยอง

ข้อ 6    นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1)    จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและ ชนิดของสัตว์และมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการรระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะและมีระบบบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่าง ถูกสุขลักษณะ
(2)    รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ
(3)    กำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
(4)    จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนโดยสัตว์แพทย์
(5)    ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน
(6)    ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่นายกเทศมนตรีเมืองระยอง กำหนดห้าม

ข้อ 7    ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์นั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของ บุคคล    ทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหากและแจ้งให้สัตว์แพทย์ของเทศบาล เมืองระยองทราบและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตว์แพทย์

ข้อ 8    ให้นายกเทศมนตรีเมืองระยอง มีอำนาจกำหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์หรือห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เฉพาะใน เขตพื้นที่เทศบาลเมืองระยอง
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี

ข้อ 9    เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น

ข้อ 10    ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตามข้อ 5 ในที่หรือทางสาธารณะซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองระยอง
ห้าม มิให้เจ้าของสัตว์ ปล่อยสัตว์ นำสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เทศบาลเมืองระยองได้ประกาศห้าม ไว้ หรือปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนหรือมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป เว้นแต่เจ้าขิงสัตว์ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้นำขบวน สัตว์หรือฝูงสัตว์หรือจูงสัตว์ไปตามถนนและได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความ สะอาดตามที่เทศบาลเมืองระยอง (ประกาศกำหนด)

ข้อ 11    ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองระยองและบริเวณริมแม่น้ำหรือเขตควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์โดยไม่ปรากฏ เจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้ในที่สำหรับกัก สัตว์ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 12    เมื่อได้จับและนำสัตว์ ตามข้อ 11 แล้ว ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ    เพื่อรับสัตว์อื่น ให้สัตว์ตกเป็นของเทศบาลเมืองระยอง เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของมารับคืนไป

ข้อ 13    เมื่อพ้นกำหนดเวลากักสัตว์ ตามข้อ 11 ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลเมืองระยอง แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามสมควรแก่กรณีก่อน ถึงเวลากำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

ในกรณีที่มิได้มีการขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับคืนภายในกำหนด ตามข้อ 11 เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลเมือง ระยอง ตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ 14    เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้
(1)    มีหนังสือเรียกบุคคลใด มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2)    เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบ คุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(3)    แนะนำให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
(4)    ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น
(5)    เก็บหรือนำสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่สุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้โดยไม่ ต้องใช้ราคา

ข้อ 15    หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการ เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูก ต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นก่อให้ เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ ประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราวจน กว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คำ สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที

ข้อ 16    ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือจะเป็น อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือระงับเหตุ นั้น หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ

ข้อ 17    ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตาม ข้อ 15 หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งตามข้อ 16 ผู้ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมาย
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง

ข้อ 18    ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 5 ถึงข้อ 10 มีความผิดตามมาตรา 73 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ข้อ 19    ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสาร หลักฐานหรือขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 14 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 20    ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนักงานท้อง ถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการ ตามข้อ 15 โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 21  ให้นายกเทศมนตรีเมืองระยอง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2540

สุรพงษ์ ภู่ธนะพิบูล
(นายสุรพงษ์ ภู่ธนะพิบูล)
นายกเทศมนตรีเมืองระยอง

อนุมัติ
ประพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ์
(ประพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง