เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทการก่อสร้าง พ.ศ.2540
................................................................

โดยที่เป็นการสมควรเทศบัญญัติเมืองระยอง  ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ประเภทการก่อสร้าง พ.ศ. 2540

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2510  ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เทศบาลเมืองระยองโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองระยองและได้รับ อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการก่อสร้าง พ.ศ. 2540”

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองระยอง เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลเมืองระยอง แล้ว 7 วัน

ข้อ 3  ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองระยอง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้
“การก่อสร้าง” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง ขยาย ประกอบ ติดตั้ง หรือรื้อถอน ซึ่งอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้วัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ อิฐ หิน ดิน กรวด ทราย เลน ลูกรัง สิ่งปรักหักพัง เป็นต้น

ข้อ 4  เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการการก่อสร้าง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ 5  ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1)    ยื่นคำร้องขอตามแบบที่เทศบาลเมืองระยองกำหนด  พร้อมทั้งแผนผังแสดงบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง
(2)    ติดตั้งป้ายแสดงประเภทและชนิดของอาคาร และมีข้อความเตือนอันตราย อันอาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างต่อผู้สัญจรไปมา
(3)    กองวัสดุก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางผิวทางจราจร ไม่ทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย และไม่ตกลงหรือไหลไปในท่อระบายน้ำ
(4)    การระบายน้ำต้องไม่มีลักษณะเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
(5)    ต้องจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอในบริเวณสถานที่ทำการก่อสร้าง
(6)    การก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดสมควรรบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง จนเป็นเหตุมีการร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(7)    ต้องจัดให้มีการรองรับมูลฝอยอันได้สุขลักษณะให้เพียงพอ
(8)    การก่อสร้างที่มีการถมดินหรือขุดดิน  ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกแก่บริเวณพื้นที่ถนนหรือที่สาธารณที่ติอต่อสถาน ที่ก่อสร้างนั้น รวมถึงเหตุนั้นเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างด้วย
(9)    ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนังกานเจ้าหน้าที่แนะนำ

ข้อ 6  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำร้องขออนุญาตแล้วปรากฎว่าถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ แต่ถ้าปรากฏว่าคำร้องขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแจ้งให้ ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกันและในกรณีความจำเป็นที่ จะต้องส่งคืนคำร้องขอแก่ผู้ขออนุญาต ให้ส่งคืนคำร้องขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักวานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดตามวรรคหนึ่งให้ขยายเวลาออกไป ได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อสิ้นกำหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 7  การออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นพื้นที่ตารางเมตรละ 1 บาท  แต่รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่เกิน 500 บาท ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่วันที่ออกใบอนุญาต ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียวและสถานที่แห่งเดียว

ถ้าผู้ขอใบอนุญาตค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้  จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่า ธรรมเนียมที่ค้างชำระจนครบจำนวน

ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทำการก่อสร้างนั้นตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ 8  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอตามแบบและเงื่อนไขพร้อมหลักฐานที่เทศบาลเมืองระยองกำหนดก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ  การพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 6

หากปรากฏว่า ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำร้องขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับนับแต่วันที่ได้ทราบถึงเหตุนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่เทศบาลเมืองระยองกำหนด

ข้อ 9  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1)    มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสาร หลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอการพิจารณา
(2)    เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัติหรือพระราชบัญญัติการสาธารณ สุข พ.ศ.2535  ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้า ของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(3)    แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(4)    ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี หรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น
(5)    เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้โดยไม่ ต้องใช้ราคา

ข้อ 10  หากผู้ดำเนินกิจการการก่อสร้างปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การ     สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการ ดำเนินกิจการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการแก้ไขหรือ ปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าผู้ดำเนินกิจการไม่แก้ไขหรือถ้าการดำเนินกิจการ นั้น จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่ว คราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้

ข้อ 11  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ดำรงชีพของประชาชน  หรือจะเป็นอันตราย0อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งสมควรจะดำเนินการโดยเร่งด่วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืน ดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ

ข้อ 12  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1)    ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้
(2)    ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

ข้อ 13  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่า จะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ 14  คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ดำเนินกิจการก่อสร้างหยุดดำเนินกิจการคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับใบอนุญาตทราบ แล้วแต่กรณี
ใน กรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว  ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือหรือให้ปิดหนังสือไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาสำนักการงานของผู้ต้องรับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบ หนังสือตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี

ข้อ 15  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามข้อ 10 หรือมีคำสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือ เพิกถอนใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ถ้าผู้ได้รับคำสั่งไม่พอใจการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง

ข้อ 16 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 4 มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 17  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสาร หรือหลักฐานหรือขัดขวางหรือไม่ยอมอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 9 โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา 79 แห่ง      พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 18  ให้ผู้ประกอบกิจการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อนที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำเนินการต่อไปได้ แต่ต้องมายื่นคำร้องคำขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้บังคับใช้ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำ สั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ประอบกิจการตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ 19  ให้นายกทศมนตรีเมืองระยอง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2540

สุรพงศ์ ภู่ธนะพิบูล
(นายสุรพงษ์  ภู่ธนะพิบูล)
นายกเทศมนตรีเมืองระยอง

อนุมัติ
ประพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง