ข้อมูลการคลังด้านรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559