ข้อมูลการคลังด้านรายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2557