บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยเท่านั้น  
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยืนยันบุคคล ในการติดต่อราชการ
การขอรับบริการหรือสวัสดิการ  ในด้านต่าง ๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน
การขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร  การโอนสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น
คุณสมบัติ
ผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวครั้งแรก
1.1  ผู้ที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์  ตั้งแต่วันที่  10 กรกฏาคม 2554  เป็นต้นไป
(เกิดตั้งแต่ 10 กรกฏาคม 2547)  ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน ภายใน 60 วัน
1.2  ผู้ที่มีอายุ  7 ปี  แต่ไม่เกิน  15 ปีอยุ่ก่อนแล้วก่อนวันที่ 10 กรกฏาคม 2554
(เกิด 9 กรกฏาคม 2539 ถึง 9  กรกฏาคม  2547  ต้องทำบัตรภายใน 1 ปี
(ถึง 9 กรกฏาคม  2555)
1.3 หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

(1)สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2)สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิสำเนาทะเบียนนักเรียน
หนังสือเดินทาง เป็นต้นที่แสดงได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
(3)หากไม่มีเอกสารตามข้อ(2) ให้นำบุคคลซึ่งมีหน้าที่อื่นคำขอแทน(บิดา มารดา
ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่หรือเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง)
(4)กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา
มาแสดงด้วย หรือนำใบมรณบัตรของฝ่ายที่ถึงแก่กรรมไปแสดง

 

 

“บุคคลที่น่าเชื่อถือ” หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งมีภูมิลำเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคง
และมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้

การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน เพื่อจะได้มีสูติบัตรหรือที่เรียกว่า ใบเกิด
และจะได้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านมีที่อยู่และเพื่อใช้สิทธิอื่นๆ  ต่อไปการแจ้งเกิด
มีหลายกรณี  ดังนี้
(1) คนเกิดในบ้าน  ผู้แจ้งคือ เจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา
หรืออาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทนโดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ
(2) คนเกินนอกบ้าน    ผู้แจ้ง ได้แก่ บิดา  หรือมารดา 
หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดหรือผู้รับมอบอำนาจ
จากบิดา  มารดา

   
กำหนดเวลา ต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด  กรณีจำเป็นแจ้งภายหลังได้
แต่ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเกิด  ถ้าเกินกำหนดปรับ ไม่เกิน            1,000 บาท
   
หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ 1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2.บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา  หรือมารดา  หรือหนังสือมอบหมายกรณีได้รับมอบหมาย
3.หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล(ถ้ามี)
   
ขั้นตอนในการติดต่อ 1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.ออกสูติบัตรและมอบสูติบัตร ตอน 1  แก่ผู้แจ้ง
4.เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  (กรณีย้ายเข้าในเขตเทศบาล)

 

การแจ้งตาย การตายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับบุคคล  แต่ก็หลบหนีไม่พ้นเจ้าบ้านที่ดูแลบ้าน
แต่ละหลัง จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งเกี่ยวกับการตายของบุคคลภายในบ้าน  ดังนี้
(1) กรณีคนตายในบ้าน  ผู้แจ้งคือ เจ้าบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจ
(2) กรณีคนตายนอกบ้าน  ผู้แจ้งคือ  บุคคลที่ไปกับผู้ตายผู้พบศพเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
หรือ สถานพยาบาลต้องแจ้งการตายภายใน 24  ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่ตายหรือพบศพ
ถ้าเกินกำหนดปรับไม่เกิน  1,000 บาท

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย  (ถ้ามี)
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายหรือผู้แจ้ง
4.หนังสือรับรองการตาย / ใบชันสูตรพลิกศพจากตำรวจ

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
3.ออกมรณบัตรและมอบมรณบัตรตอนที่ 1  แก่ผู้แจ้ง
4.จำหน่วยชื่อออกจากทะเบียนบ้าน  (กรณีมีชื่อในเขตเทศบาล)

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ในเอกสารทะเบียนราษฏร

เอกสารการทะเบียนราษฏร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน  สูติบัตร มรณบัตร 
และใบแจ้งการย้ายที่อยู่  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร
สำหรับรายการต่าง ๆ  ที่ได้ลงไว้แล้ว  หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่  เนื่องจากกรณี
ใดก็ตาม  จะทำการลบ  ขูด  หรือให้เลือนหายไปไม่ได้แต่จะต้องใช้วิธีขีดฆ่าคำ 
หรือข้อความเดิม  แล้วเขียนคำหรือข้อความ ใหม่ที่ถูกต้องแทนด้วยหมึกสีแดง
และให้นายทะเบียนลงชื่อและวัน เดือน ปี  ที่แก้ไขกำกับไว้

 

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

2.บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

3.หลักฐานที่ใช้อ้างอิง เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการหย่า
ใบเปลี่ยนชื่อตัว –ชื่อสกุล  หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

3.แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงรายการ
ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

 

การขอเลขหมายประจำบ้าน

>บ้าน  หมายความว่า  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ซึ่งมีเจ้า บ้านครอบครองและให้หมายความถึงแพหรือเรือ  ซึ่งจอดเป็นประจำ
และใช้เป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่น ซึ่งใช้จอด
เป็นที่อยู่อาศัยประจำด้วย


>ให้ทุกบ้านมีเลขหมายประจำบ้าน  บ้านใดที่ยังไม่มีเลขหมายประจำบ้าน
ให้เจ้าบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
เพื่อขอเลขหมายประจำบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ไม่ขอภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท บ้านที่จะขอบ้านเลขที่จะต้อง
มีลักษณะเป็นบ้านสามารถอยู่อาศัยได้

 

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้แจ้ง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

3.หนังสือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน

4.หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน  (ถ้ามี)

5.รูปถ่ายบ้านและแผนที่ทางไปบ้าน  (กรณีขอเลขบ้านชั่วคราว)

 

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

3.ออกเลขหมายประจำบ้านและมอบสำเนาทะเบียนแก่ผู้แจ้ง