การแจ้งย้ายเข้า

เมื่อมีบุคคลใดย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านย้ายออก 
ย้ายปลายทางอัตโนมัติ  ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ย้ายออกหรือย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

 

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2.หนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรเจ้าบ้าน/สำเนาบัตร ผู้รับมอบอำนาจ
3.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2  (กรณีย้ายเข้า)

 

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
3.ออกใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอน 1 และตอน 2  แก่ผู้แจ้ง(กรณีย้ายออก)
4.เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (กรณีย้ายเข้า และย้ายปลายทางอัตโนมัติ)
5.กรณีย้ายปลายทางเจ้าตัวต้องมาติดต่อเองไม่สามารถมอบ  อำนาจให้ผู้อื่น
มาทำการแทนได้  ยกเว้นผู้เยาว์  ให้บิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง  ทำการแทน*

 

การแจ้งย้ายเข้า

เมื่อมีบุคคลใดย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านย้ายออก 
ย้ายปลายทางอัตโนมัติ  ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ย้ายออกหรือย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

 

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2.หนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรเจ้าบ้าน/สำเนาบัตร ผู้รับมอบอำนาจ
3.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2  (กรณีย้ายเข้า)

 

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
3.ออกใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอน 1 และตอน 2  แก่ผู้แจ้ง(กรณีย้ายออก)
4.เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (กรณีย้ายเข้า และย้ายปลายทางอัตโนมัติ)
5.กรณีย้ายปลายทางเจ้าตัวต้องมาติดต่อเองไม่สามารถมอบ  อำนาจให้ผู้อื่น
มาทำการแทนได้  ยกเว้นผู้เยาว์  ให้บิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง  ทำการแทน*

บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับ คนไทยเท่านั้น 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยืนยันบุคคลในการติดต่อ
ราชการ  การขอรับบริการหรือสวัสดิการ  ในด้านต่างๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ เช่น
การสมัครงาน การขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร การโอนสังหาริม
ทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น

 

คุณสมบัติ
ผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัว

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่เจ็ดปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
3. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14) สำหรับผู้มีอายุเกินเจ็ดปีและผู้ได้รับ
การยกเว้น  จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้

 

ผู้ยื่นคำขอมีบัตร

ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือ†เด็กที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์  แต่ไม่ถึงสิบห้าปี
ให้บิดา  มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่  เป็นผู้ยื่นคำขอ
แทนเด็กก็ได้

 

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

1.เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ  ให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรเดิม
หมดอายุหากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน  100 บาท
2.ผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้  โดยยื่น
คำขอภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย

เมื่อบัตรประจำตัวประชาชนหายหรือถูกทำลาย ให้ไปแจ้งความ
ไว้เป็นหลักฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอ  สำนักงานเขต เทศบาลหรือเมืองพัทยา
แล้วแต่กรณีและขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่บัตรหาย
หรือถูกทำลาย หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
(2) เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้
เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ  หรือหนังสือเดินทาง  เป็นต้น
(3) หากไม่มีเอกสารตามข้อ (2)  ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
มาให้การรับรอง

เสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนด

 

กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลแล้วต้องเปลี่ยนบัตร

เมื่อผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  หรือเปลี่ยนตัวและชื่อสกุล
ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว  ชื่อสกุล
หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้านหากพ้นกำหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ต้อการเปลี่ยน
(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล  แล้วแต่กรณี

เสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

 

กรณีบัตรเดิมชำรุด
ในสาระสำคัญ

หากบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ  บัตรถูกทำลาย  เช่นบัตรถูกไฟไหม้                               บางส่วนบัตรชำรุดเลอะเลือน  เป็นต้น  ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่บัตรเดิมชำรุด  หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุดหรือถูกทำลาย
(3) เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้
เช่น  ใบอนุญาตขับขี่ใบสุทธิ   หรือหนังสือเดินทาง  เป็นต้น
(4) หากไม่มีเอกสารตามข้อ (3) ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้
การรับรองเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

 

กรณีบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้น

ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  เช่น    พระภิกษุ
สามเณร ฯลฯ จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน เช่น กรณีพระภิกษุหรือสามเณร
ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของวัดที่พระหรือสามเณร มีชื่อยู่ไปแสดง  เป็นต้น
(2) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร
เช่น หนังสือสุทธิของพระ  หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นผู้ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษา
ณ ต่างประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

กรณีบุคคลที่พ้นสภาพ
ได้รับการยกเว้น

ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ผู้พ้นโทษ
จากเรือนจำหรือจากทัณฑสถาน เป็นต้น  ต้องไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
ภายใน 60 วัน  นับแต่วันพ้นสภาพได้รับการยกเว้น  หากพ้นกำหนดจะต้อง
เสียค่าปรับไม่เกิน  100 บาท

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2) หลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาพจากการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น  หนังสือ
สำคัญของเรือนจำหรือ ทัณฑสถาน  (ร.ท. 5) หรือหนังสือเดินทางและเอกสาร
ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  แล้วแต่กรณี   เป็นต้น

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่

เพื่อให้รายการที่อยู่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับรายการ
ในทะเบียนบ้านผู้ถือบัตร  ผู้ใดย้ายที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรโดยที่บัตรเดิม
ยังไม่หมดอายุสามารถทำได้  แต่หากไม่ขอเปลี่ยนบัตรก็สามารถใช้บัตร
นั้นได้ต่อไปจนกว่าบัตรจะหมดอายุ

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชน

เสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

 

กรณีผู้ซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี

คนสัญชาติไทยซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2) บัตรประจำตัวประชาชนเดิม  (ถ้ามี)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

อัตราค่าบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน

 

1. การทำบัตรครั้งแรก (อายุครบ  7 ปีบริบูรณ์)                                                  ไม่เสียค่าธรรมเนียม
2. การออกบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรฯ (กรณีบัตรหาย,                                          ฉบับละ  20  บาท
เปลี่ยนที่อยู่, เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล,  บัตรชำรุด)
3. การขอคัดและรับรองรายการบัตรฯ                                                                 ฉบับละ  20 บาท
4. ค่าปรับ  (กรณีบัตรครั้งแรกเกินกำหนด 60 วัน)                                              ไม่เกิน  100 บาท
5. ค่าปรับ (กรณีบัตรหมดอายุเกินกำหนด 60 วัน                                                ไม่เกิน  100 บาท

บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยเท่านั้น  
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยืนยันบุคคล ในการติดต่อราชการ
การขอรับบริการหรือสวัสดิการ  ในด้านต่าง ๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน
การขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร  การโอนสังหาริมทรัพย์
หรืออสังหาริมทรัพย์  เป็นต้น
คุณสมบัติ
ผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวครั้งแรก
1.1  ผู้ที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์  ตั้งแต่วันที่  10 กรกฏาคม 2554  เป็นต้นไป
(เกิดตั้งแต่ 10 กรกฏาคม 2547)  ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน ภายใน 60 วัน
1.2  ผู้ที่มีอายุ  7 ปี  แต่ไม่เกิน  15 ปีอยุ่ก่อนแล้วก่อนวันที่ 10 กรกฏาคม 2554
(เกิด 9 กรกฏาคม 2539 ถึง 9  กรกฏาคม  2547  ต้องทำบัตรภายใน 1 ปี
(ถึง 9 กรกฏาคม  2555)
1.3 หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

(1)สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(2)สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิสำเนาทะเบียนนักเรียน
หนังสือเดินทาง เป็นต้นที่แสดงได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
(3)หากไม่มีเอกสารตามข้อ(2) ให้นำบุคคลซึ่งมีหน้าที่อื่นคำขอแทน(บิดา มารดา
ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่หรือเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง)
(4)กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา
มาแสดงด้วย หรือนำใบมรณบัตรของฝ่ายที่ถึงแก่กรรมไปแสดง

 

 

“บุคคลที่น่าเชื่อถือ” หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งมีภูมิลำเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคง
และมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้

การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน เพื่อจะได้มีสูติบัตรหรือที่เรียกว่า ใบเกิด
และจะได้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านมีที่อยู่และเพื่อใช้สิทธิอื่นๆ  ต่อไปการแจ้งเกิด
มีหลายกรณี  ดังนี้
(1) คนเกิดในบ้าน  ผู้แจ้งคือ เจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา
หรืออาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทนโดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ
(2) คนเกินนอกบ้าน    ผู้แจ้ง ได้แก่ บิดา  หรือมารดา 
หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดหรือผู้รับมอบอำนาจ
จากบิดา  มารดา

   
กำหนดเวลา ต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด  กรณีจำเป็นแจ้งภายหลังได้
แต่ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเกิด  ถ้าเกินกำหนดปรับ ไม่เกิน            1,000 บาท
   
หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ 1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
2.บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา  หรือมารดา  หรือหนังสือมอบหมายกรณีได้รับมอบหมาย
3.หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล(ถ้ามี)
   
ขั้นตอนในการติดต่อ 1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3.ออกสูติบัตรและมอบสูติบัตร ตอน 1  แก่ผู้แจ้ง
4.เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  (กรณีย้ายเข้าในเขตเทศบาล)

 

การแจ้งตาย การตายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับบุคคล  แต่ก็หลบหนีไม่พ้นเจ้าบ้านที่ดูแลบ้าน
แต่ละหลัง จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งเกี่ยวกับการตายของบุคคลภายในบ้าน  ดังนี้
(1) กรณีคนตายในบ้าน  ผู้แจ้งคือ เจ้าบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจ
(2) กรณีคนตายนอกบ้าน  ผู้แจ้งคือ  บุคคลที่ไปกับผู้ตายผู้พบศพเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
หรือ สถานพยาบาลต้องแจ้งการตายภายใน 24  ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่ตายหรือพบศพ
ถ้าเกินกำหนดปรับไม่เกิน  1,000 บาท

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย  (ถ้ามี)
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายหรือผู้แจ้ง
4.หนังสือรับรองการตาย / ใบชันสูตรพลิกศพจากตำรวจ

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
3.ออกมรณบัตรและมอบมรณบัตรตอนที่ 1  แก่ผู้แจ้ง
4.จำหน่วยชื่อออกจากทะเบียนบ้าน  (กรณีมีชื่อในเขตเทศบาล)

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ในเอกสารทะเบียนราษฏร

เอกสารการทะเบียนราษฏร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน  สูติบัตร มรณบัตร 
และใบแจ้งการย้ายที่อยู่  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร
สำหรับรายการต่าง ๆ  ที่ได้ลงไว้แล้ว  หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่  เนื่องจากกรณี
ใดก็ตาม  จะทำการลบ  ขูด  หรือให้เลือนหายไปไม่ได้แต่จะต้องใช้วิธีขีดฆ่าคำ 
หรือข้อความเดิม  แล้วเขียนคำหรือข้อความ ใหม่ที่ถูกต้องแทนด้วยหมึกสีแดง
และให้นายทะเบียนลงชื่อและวัน เดือน ปี  ที่แก้ไขกำกับไว้

 

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

2.บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

3.หลักฐานที่ใช้อ้างอิง เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการหย่า
ใบเปลี่ยนชื่อตัว –ชื่อสกุล  หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

3.แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงรายการ
ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

 

การขอเลขหมายประจำบ้าน

>บ้าน  หมายความว่า  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ซึ่งมีเจ้า บ้านครอบครองและให้หมายความถึงแพหรือเรือ  ซึ่งจอดเป็นประจำ
และใช้เป็นที่อยู่ประจำ หรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่น ซึ่งใช้จอด
เป็นที่อยู่อาศัยประจำด้วย


>ให้ทุกบ้านมีเลขหมายประจำบ้าน  บ้านใดที่ยังไม่มีเลขหมายประจำบ้าน
ให้เจ้าบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
เพื่อขอเลขหมายประจำบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
ไม่ขอภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท บ้านที่จะขอบ้านเลขที่จะต้อง
มีลักษณะเป็นบ้านสามารถอยู่อาศัยได้

 

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

1.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้แจ้ง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

3.หนังสือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน

4.หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน  (ถ้ามี)

5.รูปถ่ายบ้านและแผนที่ทางไปบ้าน  (กรณีขอเลขบ้านชั่วคราว)

 

ขั้นตอนในการติดต่อ

1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

3.ออกเลขหมายประจำบ้านและมอบสำเนาทะเบียนแก่ผู้แจ้ง