เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท  สปาเพื่อสุขภาพ  พ.ศ.2548
....................................................................................

โดยที่เป็นการ สมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพในการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตเทศบาลนครระยอง

อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  ประกอบกับมาตรา  32  มาตรา  33  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และกฎกระทรวง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2536  ออกตามความใน  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  เทศบาลนครระยอง  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา      เทศบาลนครระยอง  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า   “เทศบัญญัตินครระยอง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย  ต่อสุขภาพ  ประเภท  สปาเพื่อสุขภาพ  พ.ศ.2548”

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สำนักงานเทศบาล  นครระยองแล้วเจ็ดวัน

ข้อ 3  ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีนครระยอง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติ การตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  ที่มีเขตอำนาจใน   เขตเทศบาลนครระยอง
“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  สถานที่เพื่อสุขภาพที่ใช้ในการประกอบกิจการสปาเพื่อ    สุขภาพ  ซึ่งกิจการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ โรคศิลปะ  การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ”  หมายความว่า  การประกอบกิจการที่ให้การดูแลและสร้างสุขภาพ   โดยบริการหลักที่จัดไว้  ประกอบด้วย  การนวดเพื่อสุขภาพ  และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วย  เช่น  การอบเพื่อสุขภาพ  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  โภชนบำบัดและการควบคุมอาหาร โยคะและการทำสมาธิ การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆหรือไม่ก็ได้  โดยทั้งนี้บริการที่จัดไว้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด
“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการ
“ผู้ดำเนินการ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งทำหน้าที่ให้บริการโดยควบคุมดูแลการให้บริการ   ทั้งหมดในสถานประกอบการ
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งทำหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการในสถานประกอบการ

ข้อ  4  ให้กิจการประเภทสปาเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมในเขตเทศบาล นครระยอง
เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ  5  สถานที่ของสถานประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  ให้มีดังต่อไปนี้
(1)  ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความสะดวก  ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ไม่อยู่ใกล้ชิด               ศาสนสถาน  ในระยะที่จะก่อให้เกิดปัญหา  หรืออุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ
(2)  ในกรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบกิจการสปา  ในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่นซึ่ง    มิใช่กิจการสถานบริการ  ต้องแบ่งสถานที่ให้ชัดเจน  และกิจการอื่นนั้นต้องไม่กระทบกระเทือน        ต่อการให้บริการในกิจการสปาเพื่อสุขภาพนั้น
(3)  พื้นที่สถานประกอบการจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(4)  กรณีสถานประกอบการ  มีการให้บริการหลายลักษณะรวมอยู่ในอาคารเดียวกันหรือสถานที่เดียวกัน  จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจน  และแต่ละส่วนจะต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการแต่ละประเภท
(5)  การจัดบริเวณที่ให้บริการเฉพาะบุคคล  จะต้องไม่มิดชิดหรือลับตาจนเกินไป
(6)  พื้นที่ที่ให้บริการทั้งภายในและภายนอก  ที่ประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
(7)  อาคารต้องทำด้วยวัสดุที่มั่นคง  ถาวร  ไม่ชำรุดและไม่มีคราบสิ่งสกปรก
(8)  บริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำในการให้บริการ  พื้นควรทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย    และไม่ลื่น
(9)  จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในการให้บริการแต่ละพื้นที่
(10)  จัดให้มีการระบายอากาศเพียงพอ
(11)  จัดให้มีห้องอาบน้ำ  ห้องส้วม อ่างล้างมือ  ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าและตู้เก็บเสื้อผ้า          ที่สะอาดถูกหลักสุขลักษณะ  และปลอดภัยอย่างเพียงพอ  และควรแยกส่วนชายหญิง
(12)  จัดให้มีการตกแต่งสถานที่ที่เหมาะสม  โดยจะต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสีย           ศีลธรรมหรือขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
(13)  เวลาเปิดทำการ  ให้เริ่มเปิดทำการ  เวลา  08.00  น.  และเวลาปิดทำการ  หรือให้บริการไม่เกิน  22.00  น.
(14) ไม่มีการโฆษณาที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าสถานประกอบการมีการให้การบำบัด รักษาและข้อความโฆษณานั้นต้องไม่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจำเป็น

ข้อ  6  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการเพื่อความปลอดภัย  ดังต่อไปนี้
(1)   ควบคุมดูแลการบริการ  อุปกรณ์  ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานและ       ถูกสุขลักษณะ และใช้ได้อย่างปลอดภัย
(2)  ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ  และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาที่มีการให้บริการ
(3)  มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการใช้บริการในบางแผนก  เช่น  สตรีมีครรภ์  ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  เป็นต้น
(4)  ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีป้ายหรือข้อความเพื่อแสดง  หรือเตือนให้ผู้รับบริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการ เกิดภยันตราย
(5)  ในกรณีที่มีการจัดให้มีบริการอบความร้อน  อบไอน้ำ  อ่างน้ำวนไว้บริการตลอดจนอุปกรณ์หรือบริการอื่นใด  อันอาจก่อให้เกิดอันตรายไว้บริการ  ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้  ความเข้าใจและความชำนาญ  ในการใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอย่างดี  เป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์  และมีหน้าที่ในการคอยตรวจตราดูแลการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งในขณะใช้งานและ หลังการใช้งาน
(6)  ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีนาฬิกาที่สามารถมองเห็นอ่านเวลาได้โดยง่าย  และชัดเจนจากจุดที่ผู้รับบริการใช้บริการอบความร้อน  อบไอน้ำ และอ่างน้ำวนอยู่  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการสามารถควบคุมเวลาการใช้อุปกรณ์ด้วยตัวเอง ได้โดยสะดวก
(7) ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบฉุกเฉินสำหรับบริการ  อบความร้อน อบไอน้ำ และ         อ่างน้ำวน ซึ่งสามารถหยุดการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ  ในทันทีที่เกิดจากภาวะ   ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการและการเข้าถึงผู้ใช้ระบบฉุกเฉินนั้น  ต้องสามารถกระทำได้โดยง่ายและสะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
(8)  ผู้ประกอบการต้องดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับให้บริการไม่ว่าจะเป็น อ่าง      น้ำวน  สระน้ำ  หรืออุปกรณ์การใช้น้ำชนิดอื่นใด  ให้มีคุณสมบัติทางเคมีที่ปลอดภัย  และไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ
(9)  ผ้าอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิด  เมื่อใช้ให้บริการแล้วต้องซักหรือล้างทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ  ก่อนนำกลับมาใช้ให้บริการครั้งต่อไป  ในกรณีที่การให้บริการมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ  เช่น  การใช้ไม้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ขัดหรือขูดผิวหนังในการบริการ กดจุดฝ่าเท้าต้องผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าและควบคุมเชื้อได้  ไม่น้อยกว่าเทคนิคการปลอดเชื้อทุกครั้งหลังการให้บริการ
(10) ต้องมีระบบการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการ              ควบคุมอาคาร

ข้อ  7  ผู้ให้บริการมีหน้าที่และข้อปฏิบัติดังนี้
(1)  ผู้ให้บริการได้รับการอบรมตามหลักสูตรจากสถาบันหรือสถานศึกษา  ที่คณะกรรมการรับรองหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในกิจการสปาเพื่อสุขภาพ มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  และผ่านการทดสอบความรู้และประสบการณ์โดยคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน
(2)    ให้บริการแก่ผู้รับบริการตามความรู้และความชำนาญตรงตามมาตรฐานวิชาชืพที่ได้ศึกษาอบรมมา
(3)    ไม่กลั่นแกล้ง  ทำร้าย  หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ
(4)    ไม่ดื่มสุรา  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา  หรือยาเสพติด  ในขณะให้บริการแก่     ผู้รับบริการ
(5)    มีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  และไม่นำโรคติดต่อไปแพร่แก่ผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน

ข้อ  8  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้
(1)    ต้องปฏิบัติและรักษาสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อ  5  ถึงข้อ  7    ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(2)  ต้องประกอบกิจการในเขตสถานที่  และตามกำหนดวันเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
(3)  ต้องมีการจัดการสิ่งปฏิกูล  และน้ำเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล
(4)    ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน  หรือสัตว์นำโรคอื่นๆ
(5)    ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน             ท้องถิ่นก่อน
(6)    ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(7)    ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าตรวจสถานที่  เครื่องมือ     เครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการนั้นได้ในเวลาอันสมควร  เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว

ข้อ  9  ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  ต้องยื่นคำขอตามแบบและเงื่อนไขพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้อง ถิ่น  ดังต่อไปนี้
(1)    สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2)    สำเนาทะเบียนบ้าน
(3)    สำเนาใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ/สำเนาการขอใบรับรอง       มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(4)    เอกสารและหลักฐานอื่นที่เทศบาลนครระยองกำหนด

ข้อ 10  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขออนุญาต แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขออนุญาตทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
แต่ถ้าปรากฎว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต  ให้ส่งคืนคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่ อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาไปได้อีกไม่เกิน  2  ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อนสิ้นกำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 11  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบ คุมประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว  ถ้าประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุมหลายประเภทในขณะและ สถานที่เดียวกัน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียว ประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา

ข้อ 12  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ ภายในกำหนด    15 วัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดที่จะ ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ถ้าผู้ดำเนินกิจการ  ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

ข้อ 13  ผู้ได้รับอนุญาต ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ 14  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ขอต่ออายุดำเนินกิจการ  จะต้องยื่นคำขอตามแบบและเงื่อนไขพร้อมด้วยหลักฐานที่กำหนดต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  การพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตาม ข้อ 10

ข้อ 15  ใบอนุญาตให้มีอายุ 1 ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

ข้อ 16  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอบอกเลิกดำเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ 17  หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระสำคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1)     เอกสารแจ้งความต่อสถานีตำรวจ กรณีการสูญหาย หรือถูกทำลาย หรือ
(2)    ใบอนุญาตเดิม กรณีชำรุดในสาระสำคัญ

ข้อ  18  การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
(1) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดงคำว่า “ใบแทน” กำกับไว้และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้า พนักงาน  ท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน
(2)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด  ในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณีและเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต

ข้อ 19  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจ้งเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2)  เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติ การ            สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
(3)  แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตาม เทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(4)  ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี หรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น
(5) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะ หรือจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ ตามความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา

ข้อ 20  หากผู้ดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข          พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุง ให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนินกิจการไม่แก้ไข หรือถ้าการดำเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดเหตุ อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการ ชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คำ สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที

ข้อ 21  ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข         มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับ เหตุนั้น หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น ได้ตามสมควรและแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ

ข้อ 22  ถ้าผู้ใดรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุมไม่ ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน สิบห้าวัน

ข้อ 23  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ ใบอนุญาตอีก
(2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับกับการประกอบ กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรง ชีพของประชาชน

ข้อ 24  การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 12 ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้มอบอำนาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ผู้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุมดำเนินกิจการ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ดำเนิน    กิจการหรือผู้รับใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี
ใน กรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยได้ง่าย ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักทำการงานของผู้ต้องรับหนังสือและถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี

ข้อ 25  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ ถูก        เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิก ถอนใบอนุญาต

ข้อ 26  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามข้อ 12 วรรค 2 ข้อ 20 หรือมีคำสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตตามข้อ 10 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ 14 หรือเพิกถอน         ใบอนุญาตตามข้อ 23 หรือในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่ง ตามข้อ 21 ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมาย
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง

ข้อ 27  ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 4 วรรคสอง มีความผิดตามมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัติการ          สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 28  ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 5  ข้อ 6  ข้อ  7  และข้อ  8  มีความผิดตามมาตรา 73 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 29  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ ใน            ใบอนุญาต ตาม  ข้อ  9  มีความผิดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 30  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้อง ถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 19 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         พ.ศ. 2535

ข้อ 31  ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนักงานท้อง ถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติข้อ 12 วรรคสอง หรือ ข้อ 20 โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 32  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 13 ข้อ 17 มีความผิดตาม มาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 33  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 34  ผู้รับใบอนุญาตประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลก่อนวันใช้ เทศบัญญัตินี้ให้ผู้ประกอบการนั้นประกอบการต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบ อนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว  แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุแล้วผู้นั้นยังคงประสงค์จะดำเนินกิจการต่อ ไป     ผู้นั้นจะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนการดำเนินการ

ผู้ซึ่งประกอบ กิจการสปาเพื่อสุขภาพให้ยังคงประกอบกิจการต่อไป แต่ต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน กำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้บังคับใช้ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ยังคงประกอบกิจการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ มีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ  35  ให้นายกเทศมนตรีนครระยอง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันที่  19  มกราคม  2549

วรวิทย์     ศุภโชคชัย
(นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง
เห็นชอบ
เสนอ    จันทา
(....นายเสนอ   จันทา.....)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท  สปาเพื่อสุขภาพ

รายการ อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) หมายเหตุ
สปาเพื่อสุขภาพ    
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน  100   ตารางเมตร 2,000   บาท  
ข. พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 100   ตารางเมตร ขึ้นไป  4,000   บาท  

 


 

เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบ กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุภาพ  ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย    ต่อสุขภาพ  พ.ศ.2540  (ฉบับที่  1)  พ.ศ.2542  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2548
..............................

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  5  )  พ.ศ.2510  ประกอบกับ  มาตรา  32 มาตรา  33  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา  58  มาตรา  63  และมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  เทศบาลนครระยอง  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครระยองและโดยอนุมัติของ      ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยองไว้  ดังต่อไปนี้

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง  แก้ไขและเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบ กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุภาพตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2540 (ฉบับที่  1) พ.ศ.2542  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2548

ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตรา    ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อ สุภาพ  ตามเทศบัญญัติ     เทศบาลนครระยอง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2540  (ฉบับที่  1)  พ.ศ.2542  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2548

ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเทศบาลนครระยอง  เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สำนักงานเทศบาลนครระยอง  แล้ว  7  วัน

ข้อ  3  ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามเทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2540  ลำดับ  73  ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ลำดับ  73  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด
ก.    นวดเพื่อสุขภาพ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย  มาตรฐานของสถานที่  การบริการ  ผู้ให้บริการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อ สุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย  ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ.2509)
(1)  จำนวนเตียงตั้งแต่  1  เตียง  ถึง  10  เตียง  อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท)  500  บาท
(2)  จำนวนเตียงตั้งแต่  11  เตียง  ขึ้นไป  อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท)  1,000  บาท

ข. นวดแผนโบราณ
(1)  จำนวนเตียงตั้งแต่  1  เตียง  ถึง  5  เตียง  อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท)  300  บาท
(2)  จำนวนเตียงตั้งแต่  6  เตียง  ถึง  10 เตียง  อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท)  500  บาท
(3)  จำนวนเตียงตั้งแต่  11  เตียง  ขึ้นไป  อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี  (บาท)      5,000  บาท
ค.    กิจการ  อาบ  อบ  นวด  อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี  (บาท)  10,000  บาท

ข้อ  4   ให้เพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบ กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.2540  ลำดับ  129
ลำดับ  129  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา
(1)    พื้นที่ประกอบการไม่เกิน  400  ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท)  1,000  บาท
(2)    พื้นที่ประกอบการเกินกว่า 400  ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี (บาท) 2,000  บาท

ข้อ  5  ให้นายกเทศมนตรีนครระยอง  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคำสั่งเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันที่   19  เดือน มกราคม พ.ศ.2549

วรวิทย์ ศุภโชคชัย
(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

อนุมัติ
เสนอ จันทรา
(นายเสนอ จันทรา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง