เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540
---------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองระยองโดยได้รับความเห็นชอบจาก สภาเทศบาลเมืองระยองและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจึงตรา เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง ดังต่อไปนี้

 • ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540
 • ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองระยอง  เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลเมืองระยอง แล้ว 7 วัน
 • ข้อ 3 นับแต่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นต้นไป ให้ยกเลิก
  • (1) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุมแผงลอย พ.ศ. 2493
  • (2) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมแผงลอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
  • (3) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมแผงลอย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528
  • (4) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมการเร่ขายอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2481
  • (5) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมการเร่ขายอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2496
  • (6) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง ควบคุมการเร่ขายอาหารและเครื่องดื่ม พ.ศ. 2528
  บรรดา ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ เทศบัญญัตินี้แทน
 • ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
  • “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความถึง  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
  • “เร่ขาย” หมายความว่า การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยมิได้จัดวางอยู่ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ
  • “สินค้า” หมายความว่า สินค้าที่ซื้อขายกัน
  • “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองระยอง
  • “พนักงาน เจ้าที่” หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามเทศบัญญัตินี้
 • ข้อ 5    ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดย ลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด เป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 • ข้อ 6    การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
  • (1) ไม่จำหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลเมืองระยองประกาศห้าม
  • (2) แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย
  • (3) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ยื่นล้ำบริเวณที่กำหนด ร่ม ผ้าใบบังแดด รวมทั้งผู้จำหน่ายและผู้ช่วยต้องไม่ล้ำลงมาในผิวจราจร
  • (4) แผงสำหรับวางขาย เช่น แคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง มีขนาดและความสูงจากพื้นตามที่เทศบาลเมืองระยองกำหนด
  • (5) รักษาความสะอาด บริเวณที่จำหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทำการค้าและหลังจากเลิกทำการค้าแล้ว
  • (6) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ
  • (7) ให้จัดวางสินค้า ที่จำหน่ายบนแผงหรือจัดวางในลักษณะอื่น ตามที่เทศบาลเมืองระยองกำหนด
  • (8) ห้ามพาด ติดตั้ง วางแผงค้า เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการขาย รวมตลอดถึงการตอกตะปู ผูกเชือก หรือยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้โดยเด็ดขาด
  • (9) ห้ามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง
  • (10) ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทำการโดยวิธีอื่นใด ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
  • (11)    ห้ามนำรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ไปจอดบนทางเท้าเพื่อจำหน่ายสินค้า
  • (12)    หลังจากเลิกทำการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการค้า ออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
  • (13)    ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่และคำ สั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลเมืองระยอง
 • ข้อ 7    การจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
  • (1) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 (1)-(13)
  • (2) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน และสวมผ้ากันเปื้อน ที่สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งสวมรองเท้าขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุง และจำน่ายอาหาร
  • (3) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผล บาดเจ็บ ถูกลวกหรือระคายเคืองผิวหนัง บริเวณมือหรือนิ้วมือ ต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
  • (4) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยว รับประทานอาหารขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุงหรือจำหน่ายอาหารหรือไอ จามรดบนอาหาร
  • (5) ที่เตรียม ทำ ประกอบ ปรุง และแผงจำหน่ายอาหาร ต้องสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
  • (6) การจำหน่ายอาหารที่ต้องมีการล้างภาชนะ อุปกรณ์ จะต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และต้องไม่ถ่ายเทน้ำล้างภาชนะที่มีเศษอาหารลงพื้นหรือลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ
  • (7) รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจำหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
  • (8) ให้ปกปิดอาหาร เครื่องปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
  • (9) ใช้น้ำสะอาดในการทำ ประกอบ ปรุง แช่ ล้างอาหาร ภาชนะเครื่องใช้ และปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
  • (10) ใช้วัสดุ ภาชนะ อุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดภัย ที่สำหรับใส่หรือเตรียม ทำ ประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหาร
  • (11) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอและไม่ถ่ายเท ทิ้งลงในท่อระบายน้ำหรือทางสาธารณะ
  • (12) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ เนื่องจากการจำหน่าย เตรียม ทำ ประกอบ ปรุงและเก็บอาหาร
 • ข้อ 8 การเร่ขายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
  • (1) ไม่จำหน่ายสินค้าในบริเวณที่เทศบาลเมืองระยองประกาศห้าม
  • (2) แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย
  • (3) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย จากการเร่ขาย ห้ามทิ้งลงในที่หรือทางสาธารณะ
  • (4) ในขณะที่เร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทปหรือส่งเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
  • (5) ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า
  • (6) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่และตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของเทศบาลเมืองระยอง
 • ข้อ 9 การเร่ขายสินค้า ประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
  • (1) ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1)-(6)
  • (2) อาหารที่เร่ขายต้องสะอาด ปลอดภัย
  • (3) ใช้วัสดุ ภาชนะ หีบห่อที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับใส่อาหาร
  • (4) ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ
  • (5) จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้า ให้เป็นระเบียบ
  • (6) แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้า ขณะที่ทำการเร่ขายอาหาร
  • (7) ตัดเล็บมือให้สั้น ถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย
  • (8) ไม่สูบบุหรี่หรือไอ จาม รดบนอาหารในขณะขาย
 • ข้อ 10    ห้ามผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายประกอบกิจการ  เมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อที่ระบุไว้ หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจปรากฏว่า ตนเป็นพาหะของโรคและได้รับแจ้งความเป็นหนังสือแจ้งว่า ตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้
  • (1) วัณโรค
  • (2) อหิวาตกโรค
  • (3) ไข้ไทฟอยด์
  • (4) ไข้หัด
  • (5) โรคบิด
  • (6) ไข้สุกใส
  • (7) โรคคางทูม
  • (8) โรคเรื้อน
  • (9) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
  • (10) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
  • (11) โรคอื่น ๆ ตามทางราชการกำหนด
 • ข้อ 11ผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
  • (1) ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10
  • (2) เงื่อนไขอื่นตามที่เทศบาลเมืองระยองกำหนดและ/หรือ ต้องได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินข้างเคียง หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับที่หรือทางสาธารณะที่ขอรับใบอนุญาต
 • ข้อ 12 ถ้าปรากฏว่า ผู้จำหน่ายหรือผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ใดเป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 10 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า ถ้าอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต่อไป จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย
 • ข้อ 13 ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่าย  ต้องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามเวลาเทศบาลเมืองระยองกำหนด
 • ข้อ 14 ผู้ใดจะขอรับใบอนุญาตและผุ้ช่วยจำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามเวลาเทศบาลเมืองระยองกำหนด
 • ข้อ 15 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขออนุญาตแล้วปรากฎว่าถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตทราบ กรณีไม่อาจออกใบอนุญาตได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

  แต่ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้อง ถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่ต้องส่งคืนคำขออนุญาตให้ส่งคืนคำขอ พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
  ในกรณีที่มีความจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่ง ไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้ว นั้น  แล้วแต่กรณี

 • ข้อ 16 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ได้รับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดที่จะ ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

  ถ้าผู้จำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้า ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม และค่าปรับจนครบจำนวน

 • ข้อ 17 ในขณะทำการจำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าหรือทางสาธารณะ ต้องแสดงใบอนุญาตต้องจำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้า ตามประเภทสินค้าและลักษณะการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้รับ อนุญาต
  ผู้ได้รับอนุญาตและผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่จำหน่ายสินค้า
 • ข้อ 18 ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่าย ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตไม่เกินสองคน และห้ามไม่ให้โอนใบอนุญาต
 • ข้อ 19 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ ขอต่ออายุใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นคำขอตามแบบและเงื่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลเมืองระยองกำหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามข้อ 15
 • ข้อ 20 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
 • ข้อ 21 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาต ไม่ประสงค์จะประปอบการต่อไป ให้ยื่นคำขอบอกเลิกดำเนิน กิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 • ข้อ 22    หากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิด หรือประเภทสินค้า หรือลักษณะวิธีการจำหน่ายสินค้า หรือสถานที่จัดวางสินค้า ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือรายการอื่นใดให้ยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และจะทำการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต
 • ข้อ 23    หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบนอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ในสาระสำคัญ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานตามที่เทศบาลเมืองระยองกำหนด
 • ข้อ 24 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
  • (1) ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราสีแดง คำว่า “ใบแทน” กำกับไว้ด้วยและให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและ ต้นขั้วใบแทน
  • (2) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิมระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต
 • ข้อ 25เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจดังนี้
  • (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
  • (2) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการนี้ ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ นั้น
  • (3) แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  • (4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี หรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น
  • (5) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
 • ข้อ 26 หากผู้จำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงหรือประกาศ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการ ดำเนินกิจการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง ได้ และถ้าผู้นั้นไม่แก้ไขหรือถ้าการจำหน่ายสินค้า หรือเร่ขายสินค้าจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่าง ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายก็ได้

  คำสั่งดังกล่าว ให้กำหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที

 • ข้อ 27 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ดำรงชีพของประชาชนหรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น ส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืน ดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
 • ข้อ 28 ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้ เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินสิบห้าวัน
 • ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
  • (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
  • (2) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้
  • (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน
 • ข้อ 30 การแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ 16 ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ
  คำสั่งของเจ้าพนักงานท้อง ถิ่น ให้ผู้จำหน่ายสิน้าในที่หรือทางสาธารณะหยุดจำหน่ายสินค้า คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี
  ใน กรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักงานของผู้ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบหนังสือ ตั้งแต่เวลาที่หนังสือไปถึงหรือวันปิดหนังสือ แล้วแต่กรณี
 • ข้อ 31 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต สำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่ง ปี นับแต่วันที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาต
 • ข้อ 32 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่ง ตามข้อ 16 วรรคสอง ข้อ 26 หรือมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามข้อ 15 หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อ 19 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ 12 ข้อ 29  หรือเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งตามข้อ 27 ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย
  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำสั่ง
 • ข้อ 33 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ ในใบอนุญาตตามข้อ 17 วรรคแรก มีความผิดตามมาตรา 76  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 • ข้อ 34 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าว เป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาดมีความผิดตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 • ข้อ 35 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็น เขตที่ห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิด หรือบางประเภทหรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้าตามกำหนดเวลาหรือเป็นเขตห้าม จำหน่ายสินค้าโดยวิธีการจำหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้นหรือฝ่าฝืน ข้อ 6,ข้อ 7,ข้อ 8,ข้อ 9,ข้อ 10,ข้อ 11 หรือ ข้อ 13 มีความผิดตามมาตา 78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 • ข้อ 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานหรือขัดขวางหรือไม่ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 25 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 • ข้อ 37 ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนักงานท้อง ถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานม้องถิ่นตาม มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 • ข้อ 38 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ 17 วรรคสอง ข้อ 23 มีความผิดตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 • ข้อ 39 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีความผิด ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 • ข้อ 40 ผู้รับใบอนุญาตให้ตั้งหรือใช้สถานที่เอกชนขาย ทำ ประกอบ ปรุง สะสมอาหารหรือน้ำแข็ง ก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตาม เทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ และผู้นั้นยังคงประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนดำเนินการ
 • ข้อ 41 ให้นายกเทศมนตรีเมืองระยอง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่  10 มีนาคม  พ.ศ. 2540

สุรพงษ์ ภู่ธนะพิบูล
(นายสุรพงษ์  ภู่ธนะพิบูล)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

อนุมัติ
ประพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ์
(ประพัฒน์พงษ์   บำเพ็ญสิทธิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
อัตราค่าธรรมเนียมต่อท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง
เรื่อง  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2540

ลำดับที่ ประเภท จำนวนเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
1 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ 500.-  
2 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย 50.-  
หน้าที่ 1 จาก 52