สภาพทั่วไป (5)

การที่จะกล่าวถึงประวัติย่อของเทศบาลนครระยองว่าเป็นอย่างไรนั้น เป็นการสมควรที่จะได้ทราบถึงความเป็นมาดั้งเดิมก่อนที่จะจัดตั้งเทศบาลขึ้น กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี ๒๔๖๐ ได้มีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล 
1. การคมนาคม การจราจร การคมนาคม ขนส่งทางบก เพื่อการเดินทาง ขนส่งต่างๆ ระหว่างตัวเมืองระยองกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเมืองระยอง นับได้ว่ามีความสะดวกสบาย มีถนนสายหลักที่สามารถใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่าง จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในย่านเดียวกันได้ คือถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่เป็นเส้นทางดั้งเดิมใช้สำหรับการเดินทางระหว่างจังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บางละมุง-ระยอง) ที่สามารถเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 7 (motorway)เข้ากรุงเทพฯ ได้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง)…
1. ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อ.เมือง จ.ระยอง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 179 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16.95 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลน้ำคอก และเทศบาลตำบลเชิงเนิน ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลเชิงเนิน ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่ เทศบาลตำบลเนินพระ 2. ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครระยองเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับที่เป็นลูกคลื่นลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้มีแม่น้ำระยองไหลผ่านกลางเมืองความยาวประมาณ…
ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ ช้างพังคีรีบัญชร เป็นช้างทรงช้างศึกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการเดินทัพเมื่อครั้งทรงนำทหารกล้า จำนวน 500 นาย ตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากเมืองกรุงศรีอยุทธยามุ่งสู่หัวเมืองฝั่งชายทะเลตะวันออก เข้าตีเมืองจันทบุรีและตราดจนสำเร็จ ก่อนจะกลับทัพไปกู้กรุงศรีอยุทธยาคืนจากพม่า ต้นสะตือเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้ผูกช้างทรงเมื่อครั้งที่พระองค์แวะมาพักบำรุงกำลังพลก่อนที่จะเดินทางไปจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่มั่นในการสะสมกำลังพล เพื่อใช้ในการ กอบกู้เอกราชคืนจากพม่า ณ ที่ต้นสะตือนี้เองที่พระองค์ทรงใช้ประทับเอนกาย และเสด็จออก ว่าราชการเรียกประชุมกรรมการเมืองและประชาชนชาวระยอง ประกาศให้ประชาชนได้ทราบ ในเจตจำนงของพระองค์ที่มีการยกทัพมาระยองในครานั้น ก็เพื่อจะกอบกู้เอกราชของชาติไทย ให้พ้นจากพม่า