การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (2)

                                          ปี 2564

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 1        22 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 2     25 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 3     16 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 4     23 เมษายน 2564
ครั้งที่ 5 (สภา)     5 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 6     16 สิงหาคม 2564


                                         ปี 2563

ครั้งที่โอนงบประมาณ  รายละเอียด   วันที่ลงเว็บไซต์ 
ครั้งที่ 10 18 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 9 (สภา) 20 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 8 3 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 7 17 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 6  28 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 5   28 พฤษภาคม 2563
 ครั้งที่ 4 (สภา)   1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 3  1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 2  1 มิถุนายน 2563
 ครั้งที่ 1  1 มิถุนายน 2563