การบริหารงบอุดหนุนนักเรียน

By สิงหาคม 25, 2564 18

25 ส.ค. 64

การบริหารงบอุดหนุนนักเรียน

ทางโรงเรียนวัดโขดทิมทาราม ให้ผู้ปกครองเช็นรับค่าอุปกรณ์การเรียน 195 บาท แต่ให้สมุดแทนเงินสด ซึ่งถือว่าไม่โปร่งใส ควรตรวจสอบ


25 ส.ค. 64

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ


1 ก.ย. 64

ทางโรงเรียนชี้แจงว่า การดำเนินการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนของระดับประถมศึกษาจำนวนเงิน 195 บาทนั้น ทางโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองโดยให้สหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนจัดอุปกรณ์การเรียนประเภทดินสอ ยางลบ ดินสอสี สมุด ให้กับนักเรียนตามความต้องการในแต่ละสายชั้น สาเหตุที่จัดชุดอึปกรณ์การเรียนนี้เนื่องจากปัยหาที่พบในปี 2554 - 2556 มีการจ่ายค่าอุปกรณ์เป็นเงินสดแต่ผู้ปกครองไม่นำส่งใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการจ่ายเงินและผุ้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไปจัดหาอุปกรณ์ด้วยตนเอง ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้โรงเรียนต้องจัดหาวิธีอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองเป็นภาพรวม โดยให้สหกรณืร้านค้าโรงเรียนจัดหาให้ และทางโรงเรียนได้แนบรายการค่าอุปกรณ์การเรียนมาพร้อมนี้


Rate this item
(0 votes)