โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานใน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช สำนักงานเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเทศบาลนครระยอง

เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) โครงการนี้จึงจัดการอบรมสัมมนาผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งภายในห้องประชุม และผ่านระบบ Cisco Webex เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ในการบรรยายและสัมมนาตามโครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยนายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สังกัดสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ในหัวข้อ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมขององค์กร" และวิทยากรจากสำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช โดยนายสินชัย พูนขันธ์ นิติกรชำนาญการ เทศบาลเมืองพิมลราช ในหัวข้อ “ แนวทางการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ของเทศบาลเมืองพิมลราช” สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และพนักงานเทศบาลนครระยอง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยองมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่นและ เพื่อหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงาน โดยสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน มุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใสสะอาด พร้อมกันนี้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ชาวนครระยองร่วมใจ ไม่ทนต่อการทุจริต

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพุธ, 14 กรกฎาคม 2564 10:22