การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

มีนาคม 03, 2564 47