ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคลองสวนสาธารณะโขดปอฝั่งทิศใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กุมภาพันธ์ 25, 2564 34