รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

กุมภาพันธ์ 25, 2564 164