ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

กุมภาพันธ์ 24, 2564 101