ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ปี 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

►►► ข้อมูลพื้นฐาน

     → ข้อ o1 โครงสร้าง 

      ข้อ o2 ข้อมูลผู้บริหาร

      ข้อ o3 อำนาจหน้าที่ 

         (มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ของแต่ละกอง/สำนักฯ แยกตามแต่ละหน่วยงาน)

      ข้อ o4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

      ข้อ o5 ข้อมูลการติดต่อ

      ข้อ o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

►►► การประชาสัมพันธ์
      ข้อ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

►►► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      ข้อ o8 Q&A

      ข้อ o9  social network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
►►► การดำเนินงาน
      ข้อ o10  แผนดำเนินงานประจำปี

      ข้อ o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

      ข้อ o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

►►► การปฏิบัติงาน
      ข้อ o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

►►► การให้บริการ
      ข้อ o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

      ข้อ o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

         (ทุกวันอังคารแรกของเดือนทุกส่วนราชการของเทศบาลนครระยอง จะมีการรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการในแต่ละภารกิจของส่วนราชการนั้นๆและมีการนำรายงานการประชุมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครระยองทุกเดือนที่มีการประชุมเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ)

      ข้อ o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

      ข้อ o17 e-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
►►► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      ข้อ o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      ข้อ o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

         (นอกจากมีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาสแล้ว จะมีการรายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินทุกเดือนตามที่ปรากฎในรายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน)

      ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

►►► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       ข้อ o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

       ข้อ o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       ข้อ o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

       ข้อ o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
►►► การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       ข้อ o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       ข้อ o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       ข้อ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
►►► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     → ข้อ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     → ข้อ o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      ข้อ o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

(หัวข้อใหญ่ข้อมูลสถิติการร้องเรียน  → หัวข้อย่อยไตรมาสของปี 64 )

►►► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      ข้อ o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

         (นอกจากการส่งความเห็นผ่านช่องทางของเว็บไซต์เทศบาลนครระยองแล้วประชาชนสามารถเสนอแนะหรือส่งความเห็นผ่านสื่อโซเชียลของเทศบาลนครระยอง เช่น Facebook Fanpage , Line Official @เรารักนครระยอง โดยสามารถเข้าถึงสื่อดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์เทศบาลนครระยอง)

      ข้อ o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
►►► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      ข้อ o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

      ข้อ o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

►►► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      ข้อ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

      ข้อ o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

►►► การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      ข้อ o38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

►►► แผนป้องกันการทุจริต
      ข้อ o39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      ข้อ o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

      ข้อ o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

►►► มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

      ข้อ o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     → ข้อ o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอังคาร, 20 เมษายน 2564 11:30