ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและส่งเสริมพื้นที่ป่าชายเลนปากน้ำระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 10, 2564 38