ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาสำหรับสถานที่กักและดูแลสัตว์ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 07, 2563 48