ร่างประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถีงเดือนกันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ธันวาคม 09, 2563 96