ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ปี 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

►►► ข้อมูลพื้นฐาน

     → ข้อ o1 โครงสร้าง 

      ข้อ o2 ข้อมูลผู้บริหาร

      ข้อ o3 อำนาจหน้าที่ 

        ( ** กด link ไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ ** )

      ข้อ o4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

      ข้อ o5 ข้อมูลการติดต่อ

        (** ขาดแผนที่ตั้งของหน่วยงาน -หน่วยต้องรายงานข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 5 ข้อดังนี้ 1)ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3)หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน ต้องครบทุกข้อ **)

      ข้อ o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

►►► การประชาสัมพันธ์
      ข้อ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

►►► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      ข้อ o8 Q&A

      ข้อ o9  social network

        (** ตรวจสอบแล้วหน่วยได้จัดทำช่องทางที่สามารถเข้าสู่สังคมออนไลน์จากเว็บไซต์หลักของหน่วย **)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
►►► การดำเนินงาน
      ข้อ o10  แผนดำเนินงานประจำปี

      ข้อ o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

       (** หน่วยต้องรายงานข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ข้อมูลปี 2562 (หน่วยรายงานมาเป็นของปี 2561 ) **)

      ข้อ o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

►►► การปฏิบัติงาน
      ข้อ o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

►►► การให้บริการ
      ข้อ o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

      ข้อ o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

      ข้อ o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

      ข้อ o17 e-Service

     (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
►►► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      ข้อ o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      ข้อ o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

         (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

      ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

►►► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       ข้อ o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

       (** หน่วยต้องรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อมูลต้องเป็นของปี 2562 **)

       ข้อ o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       ข้อ o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

       ข้อ o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
►►► การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       ข้อ o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       ข้อ o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       ข้อ o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       (** หน่วยต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ต้องครบทุกองค์ประกอบ **)

       ข้อ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
►►► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     → ข้อ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

     → ข้อ o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      ข้อ o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

►►► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      ข้อ o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

         (** หน่วยต้องมีการจัดทำช่องทางส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วย **)

      ข้อ o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
►►► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      ข้อ o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

      ข้อ o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

►►► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      ข้อ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

       (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

      ข้อ o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

       (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

►►► การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      ข้อ o38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       (** หน่วยต้องรายงานถึงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ข้อมูลเป็นของปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วย **)

►►► แผนป้องกันการทุจริต
      ข้อ o39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      ข้อ o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

       (** หน่วยต้องรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ของปี 2562 **)

      ข้อ o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

►►► มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

     → ข้อ o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

        (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

     → ข้อ o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

        (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

     → ข้อ o44  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

        (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

     → ข้อ o45  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

        (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

     → ข้อ o46  มาตรการป้องกันการรับสินบน

        (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

     → ข้อ o47  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

        (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

     → ข้อ o48  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

        (** หน่วยแจ้งไม่มี , ไม่มี link เชื่อมสู่ข้อมูลที่รายงาน **)

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2563 11:54