การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรกฎาคม 09, 2563 204

 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564