โครงการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีนางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562โดยกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีในวันที่ 1 มกราคม 2563 อีกทั้งยังเป็นกฎหมายสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทย ให้มีความทันสมัยเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิม การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรโดยท่านอาจารย์ จุมพล สมุทรวินิจพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนารายได้ ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ม มาเป็นวิทยากรบรรยาให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงานเทศบาลนครระยอง และประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลนครระยอง จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครระยอง

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 16:18