กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดระยอง เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2562

วันที่ 9 ธ.ค.2562 ณ สนามสวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดระยอง เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง และจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง โดยนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคองค์กร กลุ่มเอกชนประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน มีว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมเกียรติ พูนสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง และนายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมฯ ภายในงานมีกิจกรรมมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ และมอบโล่เกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ(ITA) การประกาศเจตนารมณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำความผิด จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นด้วย
นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งหวังชี้ชวนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแกประเทศ เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืนต่อไป 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 09:17