การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มิถุนายน 24, 2563 765

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 8 ปี 2561
 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 9 ปี 2562

 มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 ปี 2561


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี
 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง บรรจุผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ 2563

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ฉ10 2563

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 ประกาศ ทน.รย.เรื่องเงื่อนไขการเลื่อนขั้น
 ประกาศเทศบาลครระยอง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
 ว40  
หลักเกณฑ์ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล  

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ประกาศเทศบาลครระยอง เรื่อง นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563  
 ประกาศเทศบาลครระยอง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563-2564  

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563  
   
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564 10:47