คู่มือปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่

มิถุนายน 12, 2563 1125

คู่มือปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ 

ลำดับ กองวิชาการและแผนงาน
   งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
1  คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลนครระยอง
2  ขั้นตอนการบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ
   ฝ่ายนิติการ
1  ขั้นตอนการรับและการตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์
   ฝ่ายงบประมาณ
1  คู่มือการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ลำดับ กองช่าง
1  มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
2  มาตรฐานการควบคุมอาคาร
3  มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า
4  มาตรฐานทางระบายน้ำ

 

ลำดับ สำนักการคลัง
1  คู่มือกระบวนการช่องทางการชำระภาษีผ่านแอพพลิเคชั่น
2  คู่มือการวางระบบการเก็บรักษาและควบคุมพัสดุ
3  คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ
4  คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพดอกเบี้ยเงินฝาก
5  คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน
6  คู่มือ E-bidding
7  คู่มือกระบวนการคืนหลักประกันสัญญา
8  คู่มือการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
9  คู่มือการให้ยืมพัสดุ

 

ลำดับ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1  คู่มือการปฎิบัติงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ลำดับ กองสวัสดิการและสังคม
1  
2  
3  

 

ลำดับ กองการศึกษา
1  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองการศึกษา

 

ลำดับ กองการแพทย์
1  
2  
3  

 

ลำดับ สำนักปลัดเทศบาล
1  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
2  คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครระยอง
3  ขั้นตอนกระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครระยอง
4  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
5  สมรรถนะ
6  แบบประเมิน PM แบบใหม่ ปี 63 (ต.ค. 63)
Last modified on วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563 11:07