การย้ายพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

สิงหาคม 07, 2562 191