หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปี ประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกรัฐมนตรี