วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลนครระยองจัดอบรมคณะทำงานส่วนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร ณ อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน เทศบาลนครระยอง