สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งเทศบาล เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่และอำนาจของเทศบาล

หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปี ประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกรัฐมนตรี