Print
Category: การเลือกตั้งเทศบาลนครระยองประจำปี 2564
Hits: 877

ตารางสรุปรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครระยอง   

ผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครระยอง  เขต 1

ผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครระยอง  เขต 2

ผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครระยอง  เขต 3

ผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครระยอง  เขต 4

ผลคะแนนเลือกตั้งสภาเทศบาลนครระยอง เขต 1

ผลคะแนนเลือกตั้งสภาเทศบาลนครระยอง เขต 2

ผลคะแนนเลือกตั้งสภาเทศบาลนครระยอง เขต 3

ผลคะแนนเลือกตั้งสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4