นายสมชาย  รุ่งเรือง

                                  ท้องถิ่นจังหวัดระยอง

                                    ประธานกรรมการ