ก่อนเราจะทราบถึงความหมายของคำว่า Thailand 4.0 เราควรรู้จัก ยุค ต่างๆกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างและความสำคัญของแต่ละยุคมีอะไร แน่นอนว่ากว่าจะมาเป็น 4.0 ต้องผ่านตัวเลขที่ก่อนหน้านั้นดังต่อไปนี้

  • Thailand 1.0 คือยุคเกษตรกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการปลูกพืชผลเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว พืชไร่ สวน เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้จากภาคเกษตรกรรม
  • Thailand 2.0 ถือเป็นยุคที่ไทยเริ่มก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม แต่ยังถือว่าเป็นยุคเริ่มต้น เป็นอุตสาหกรรมเบา ที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรมากนัก
  • Thailand 3.0  ถือเป็นยุคที่อุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากและเป็นยุคที่ใช้อุตสาหกรรมหนัก หรือขนาดใหญ่ โดยยุคนี่ถือเป็นยุคที่เรากำลังเป็นอยุ่ตอนนี้
  • Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่เราจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ เป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ เป็นยุคที่จะใช้นวัตกรรมต่างๆในการขับเคลื่อน โดยใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมผนวกเข้าด้วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

Thailand 4.0 จำเป็นต้องพัฒนาในภาคต่างๆไปพร้อมๆกัน ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรรมที่จำเป็นต้องใช้เกษตรสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนขับเคลื่อน เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี เป้าหมายคือให้ภาคเกษตรมีรายได้ที่ร่ำรวยขึ้น

ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดสำคัญคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงไทยสู่ประชาคมโลก เปลี่ยนกระบวนการพัฒนาประเทศจากการปักชำ ไปสู่การสร้างรากแก้วโดยปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นหลักไปสู่การพึ่งพาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเริ่มจากรากฐานที่สำคัญคือการสร้างคนสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นสังคมอุดมปัญญา และเมื่อคนไทยมีคุณภาพก็จะนำไปสู่การสร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ยกระดับเกษตรกรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรกรสมัยใหม่  ยกระดับ SMEs แบบดั้งเดิมสู่  SMEs ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างธุรกิจบริการแบบดั้งเดิมสู่ธุรกิจบริการมูลค่าสูง เปลี่ยนคนที่มีความคิดสู่การเป็น start up ที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจ ทั้งนี้ ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นโมเดลที่ตอบโจทย์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่ประทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปี ข้างหน้า