หลังจากที่มีการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ทำให้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่มีการประกาศใช้ในประเทศไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF