19 พฤศจิกายน 2561 02.56 น.

สุนัขจรจัด

เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามในลานไกไฟฟ้า อาจส่งผลให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวสัตว์และทรัพย์สินของราชการ


21 พฤศจิกายน 2561 09.30 น.

เทศบาลนครระยองขอแจ้งให้ทราบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง