27 มิถุนายน 2561 16.01 น

สร้างและวางสิ่งรุกล้ำเขตถนน

ติดกันสาดสังะสี เข้าล้ำมาเขตถนน การสัญจรไม่สะดวก เกือบเกิดเหตุชนเฉี่ยวรถยนต์ที่สัญจรไป-มา บ่อยครั้ง และตั้งสิ่งของกีดขวาง ทำให้ถนนแคบ


28 มิถุนายน 2561 09.00

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป


10 กรกฏาคม 2561 09.00

ทางเทศบาลนครระยองขอแจ้งให้ทราบว่า งานรักษาความสงบได้ทำการตรวจสอบแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แนะนำตักเตือนเจ้าของให้เคลื่อนย้ายกระถางต้นไม้ออกจากถนนสาธารณะ พร้อมกันให้รื้อถอนหลังคาสังกะสีตู้เติมเงินโทรศัพท์ออกด้วย เจ้าของ/ผู้ถือครองได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว