28 พ.ย. 60 10.49

การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และป่าอนุรักษ์ชายเลน

มีการบุกรุที่สาธารณะประโยชน์ และป่าอนรักษ์ ชายเลน ริมแม่น้ำระยอง จึงขอร้องเรียนดังนี้
1.ทำไมจึงก่อสร้างได้ และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ตามพรบ.ควมคุมอาคารหรือไม่
2.การอ้างอายุความ ว่าอยู่มานานแล้ว นำมาอ้าง ในที่สาธาณณะประโยชน์ ได้หรือไม่
3.เมือพบการกระทำผิดดังกล่าวซึ่งเป็นเรืองทางกม.อาญา ท่านได้ลงไปแก้ไขอย่างไร
4.เมื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบการกระทำผิดแล้ว ท่านทำอย่างไร และถ้ายังเพิกเฉย เป็นการกระทำผิด ตาม พรบ.กฎหมาย อาญามาตรา 157
5.ทางเทศบาลนคร มีนโบานในการจัดระเบียบ ชายหาดแสงจันทร์ อย่างไร ซึ่งที่อื่น เขาให้รื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ ที่ชายหาด ที่ริมแม่น้ำ ที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมด บางแห่งปลูกสิ่งปลูกสร้างห้องแถวคนงาน ลงในทางสาธารณะบริเวณโรงน้ำปลาตราเด็ก ด้านริมคลอง
    ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อดำเนินการแก้ไขด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง


28 พ.ย. 60 15.20

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป