21 พ.ย. 60 11.18

รถเก็บขยะ

รถเก็บขยะมาเก็บที่หมู่บ้านศรุตา 2 ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนทำให้เกิดเสียงดังขณะขับและเก็บขยะวางถ้งเสียงดังหมาเห่าทั้งซอยรบกวนเวลาพักผ่อนคนในหมู่บ้านซึ่งเมื่อก่อนเก็บเวลากลางวันหรือเย็นช่วยตรวจสอบและจัดเวลาให้เหมาะสมด้วยครับ


22 พ.ย. 60 11.00

ทางเทศบาลนครระยองได้รับเรื่องแล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป


7 ธ.ค. 60 11.00

ทางเทศบาลนครระยองขอเรียนว่า สาเหตุที่ต้องเก็บขยะในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากปัญหาการจราจรในเวลากลางวันเป็นอุปสรรคต่อการเก็บขนมูลฝอย ประกอบกับพื้นที่ในหมู่บ้านศรุตา 2 ต้องใช้วิธีเข้าเก็บขยะตามบ้าน ยังไม่สามารถหาจุดตั้งถังขยะรวมได้ รถเก็บขนขยะต้องจอดตามบ้านจึงใช้เวลาในการจัดเก็บค่อนข้างนานจึงจะแล้วเสร็จ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้นเทศบาลฯ จึงได้กำชับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างขนขยะมูลฝอย ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถและการวางถังขยะไม่ให้เกิดเสียงรบกวนประชาชน และในระยะยาวเทศบาลฯ จะได้ประสานนิติบุคคลของหมู่บ้านศรุตา 2 เพื่อกำหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อจะได้เข้าเก็บขนขยะที่จุดรวบรวมเพียงจุดเดียว ไม่ต้องเข้าจอดเก็บตามบ้าน เป็นการลดผลกระทบจากการเข้าเก็บในช่วงเวลากลางคืน